Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> Лична свобода и медии (Обществени комуникации 3) [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие Лична свобода и медии (Обществени комуникации 3)
Информация Редакционна колегия:
проф. дфн Елка Добрева (отговорен редактор)
проф. д-р Ивайло Петров
доц. д-р Юрий Проданов
доц. д-р Наталия Цветова
гл. ас. д-р Снежана Великова

СЕРИЯ ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ 3

Катедра по журналистика и масови комуникации
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Шумен, 2013

© Авторски колектив, 2013
© Издателство „Фабер“, 2013
ISBN: 978-619-00-0073-0

=========================

Personal freedom and the media

Editors:
Prof. Dr. Habil. Elka Dobreva (managing editor)
Prof. Ivaylo Petrov, PhD
Assoc. Prof. Yuriy Prodanov, PhD
Assoc. Prof. Natalia Cvetova, PhD
Senior Lecturer Snezhana Velikova, PhD

PUBLIC COMMUNICATION SERIES 3

Department of Journalism and Mass Communication
Konstantin Preslavsky University of Shumen

Shumen, 2013

=========================

СЪДЪРЖАНИЕ
Вместо предговор ................................................................................................ 7
Петя Стоянова. Проблематика на отговорността за вреди,
свързани с публикации в медиите ...................................................... 13
Сергей Корконосенко. Императив личной свободы в сознании
журналиста ............................................................................................... 27
Пламен Шуликов. Лична воля или обща воля? Третият път ..................41
Юрий Проданов. Комерсиалните медии и бягството от свободата ...... 71
Снежана Великова . За смисъла на думите, журналистиката,
свободата .................................................................................................. 84
Елена Почкай . Свобода слова и ценностые установки
телевизионной аудитории ..................................................................132
Юрий Клюев. Свобода и радио (Когнитивно-эмпирический анализ) .....145
Илиана Павлова. Модераторът, свободата на словото и новите медии .. 160
Виктория Васильева. Отражение советской идеологии в языке
газеты: «высокие технологии» производственной новости ...... 170
Лилия Дускаева. Преобразования стиля СМИ в условиях свободы
от идеологического диктата ............................................................... 180
Наталия Цветова. Дискурс смерти в условиях абсолютизации идеи
медиасвободы ........................................................................................198
Ивайло Петров. Андрей Макаревич: «У свободы недетское
злое лицо» ............................................................................................... 211

=========================

CONTENTS
Instead of a Foreword ........................................................................................... 7
Petya Stoyanova. The Problem of Liability in Cases of Damage Caused by
Publications in the Media ........................................................................ 13
Sergey Korkonosenko. The Imperative of Personal Freedom in Journalist’s
Mentality .................................................................................................... 27
Plamen Shulikov . Private vs General Will? Third Way ................................... 41
Yuriy Prodanov. Commercial Media and the Escape from Freedom ........... 71
Snezhana Velikova. On the Meaning of Words, Journalism, Freedom .........84
Elena Pochkay . Freedom of Expression and Value Orientation
of TV Audiences ..................................................................................... 132
Yuriy Klyuev. Freedom and Radio (Cognitive-Empirical Analysis) ........... 145
Iliana Pavlova . Moderator, Freedom of Speech, and the New Media.........160
Victoriya Vasilieva. The Influence of Soviet Ideology on Newspaper
Discourse: “High-technologies” in News on Production ..................170
Liliya Duskaeva. Transformation of the Style of Mass Media Free from
Ideological Dictatorship ......................................................................... 180
Nataliya Tsvetova . Discourse of Death in a State of Absolute Media
Freedom ................................................................................................... 198
Ivaylo Petrov. Andrey Makarevich: “U Svobodyi Nedetskoe Zloe Litso”
(‘Freedom Has A Non-Childish Angry Face’) ..................................... 211
Качено от Admin
Размер 2434.39 Kb
Рейтинг Гласове: 0 │ Средна оценка: /5.
Изображения №1    
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 364 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКИ НА УРОЧНОТО „ПРЕДСТАВЛЕНИЕ“ В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА (5. – 12. клас)

Брой потребители в областта за теглене: 7 (0 Регистрирани потребители 7 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика