Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> Нови медии, аудитории, бизнесмодели (Обществени комуникации 5) [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие Нови медии, аудитории, бизнесмодели (Обществени комуникации 5)
Информация Редакционна колегия:
доц. д-р Юрий Проданов (отговорен редактор)
проф. д.ф.н. Елка Добрева
проф. д-р Ивайло Петров
доц. д-р Пламен Шуликов
гл. ас. д-р Снежана Великова

СЕРИЯ ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ 5

Катедра по журналистика и масови комуникации
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Шумен, 2015

© Авторски колектив, 2015
© Издателство „Фабер“, 2015
ISBN: 978-619-00-0354-0

Сборникът се издава като част от проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, съгласно Договор РД-10-613 – 04.2014 г. (Вх. № РД-08-276)

=========================

СЪДЪРЖАНИЕ

Вместо предговор.................................................................................................7

Елка Добрева. Нови медии, нови медиалекти, глобанглизация.............13

Снежана Великова. Тeнденции за депрофесионализация
в журналистическата професия...........................................................64

Илиана Павлова. Роботът журналист...........................................................92

Пламен Шуликов. Media nuova?....................................................................103

Емилия Енчева. Go green! Зелената идея в интернет...............................125

Илина Начева, Ралица Дойчинова. Електронното обучение:
дефиниции и разновидности..............................................................148

Иван Капралов. За правните основи на журналистиката......................158

Юрий Проданов. Нови медии и обществено (съ)мнение.......................172

Десислава Тодорова. Новите медии и властта на аудиторията..............185

Николай Недеков. Имидж и репутация на културните институции..... 195

Стоян Стоянов. MTV: Нова медия, нова медийна икона.....................205

Мариана Йоргова. Общественото радио в САЩ
(Colorado Рublic Radio) в епохата на новите медии.......................221

Златко Енев. Моля, откраднете този текст!
(За кражбата на интелектуални съдържания в интернет)..........234

=========================

NEW MEDIA, AUDIENCES, BUSINESS MODELS

Editors:
Assoc. Prof. Yuriy Prodanov, PhD (managing editor)
Prof. Dr. Habil. Elka Dobreva
Prof. Dr. Ivaylo Petrov, PhD
Assoc. Prof. Plamen Shulikov, PhD
Senior Lecturer Snezhana Velikova, PhD

PUBLIC COMMUNICATION SERIES 5

Department of Journalism and Mass Communication
Konstantin Preslavsky University of Shumen

Shumen, 2015

=========================

CONTENTS

Instead of a Foreword..........................................................................................10

Еlka Dobreva. New media, new medialects, globanglization.........................13

Snezana Velikova. Trends of deprofessionalization in journalism.................64

Iliana Pavlova. Robot journalist.........................................................................92

Plamen Shulikov. Media nuova?.......................................................................103

Emiliya Encheva. Go green! The green idea on the web................................125

Ilina Nacheva, Ralica Doychinova. E-learning:
definitions and variationss......................................................................148

Ivan Kapralov. On the legal basis of journalism.............................................158

Yuriy Prodanov. New media and public (no)opinion....................................172

Desislava Todorova. New media and the power of the audience..................185

Nikolay Nedekov. Image and reputation of cultural institutions..................195

Stoyan Stoyanov. MTV: new media, new media icon....................................205

Mariana Yorgova. Public radio in USA
(Colorado public radio) in the age of new media................................221

Zlatko Enev. Please, steal this text!
(On intellectual property theft on the Internet)..................................234
Качено от Admin
Размер 1087.87 Kb
Рейтинг Гласове: 0 │ Средна оценка: /5.
Изображения -
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 356 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКИ НА УРОЧНОТО „ПРЕДСТАВЛЕНИЕ“ В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА (5. – 12. клас)

Брой потребители в областта за теглене: 6 (0 Регистрирани потребители 6 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика