Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Библиотека -> Литературни тематизации на бароковия светоусет [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие Литературни тематизации на бароковия светоусет
Информация Автори:
гл. ас. д-р Бисерка Стоименова/Biserka Stoimenova (bissera66@yahoo.com)

Станислава Попова/Stanislava Popova (stanislava_ivanova_popova@abv.bg)
специалност „Българска филология“
бакалавър, дипломант

Научен ръководител: гл. ас. д-р Бисерка Стоименова

Рецензент: проф. д.ф.н. Денка Кръстева

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
КАТЕДРА ПО ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

2017

=============================

Резюме: Статията проследява основните характеристики на бароковата култура и менталност и нейните проекции в представителни литературни творби като романа на Якоб фон Гримелсхаузен “Приключенията на Симплицисимус”, на текстове от немската, испанската, френската поезия на XVII век. Като разкрива основни теоретични тези в изследванията на барока, статията си поставя за цел да представи възможностите за четене на литературния текст чрез широки социоисторически контекстуализации. В изследването е показана и връзката между устойчивите светогледни нагласи на епохата и доминантните теми в литературата с акцент върху единството на тематичните линии. Статията проследява функционирането на творбите от „времето на барока” в контекста на политическите процеси в Западна Европа от първата половина на ХVII век като репрезентация на идеята за социален епистемичен кризис.

Ключови думи: барок, литературен текст, социален контекст, социална епистемична криза, религиозни конфликти, Тридесетгодишна война

=============================

LITERARY THEMES OF THE BAROQUE WORLDVIEW

Abstract: The paper depicts the main features of baroque’s culture and mentality, and their projections in the well known literature works as Jackob von Grimmelshausen’s novel Simplicisimus adventures, as well as in German, French and Spanish poetry manuscripts of 17th centuries. By presenting the main theoretical theses in baroque research, the article’s main purpose is to elucidate the possibilities of reading the literary text through broad sociohistorical contextualizations. The article reveals the bond between the epoch’s long-lasting attitudes to the world and the prevailing topics in literature with accent upon thre unity of thematic lines. The paper follows the literary works during the baroque time in the context of the political processes in western Europe during the first half of 17th century as a representation of the idea for social epistemical crisis.

Key words: Baroquе culture, literary text/social context, social epistemical crisis, religious conflicts, Counter-Reformation
Качено от Admin
Размер 14.65 Kb
Рейтинг Гласове: 1 │ Средна оценка: 5/5.


Изображения №1    
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 284 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: Медийното представяне на криминалните новини и отражението му върху аудиторията

Брой потребители в областта за теглене: 1 (0 Регистрирани потребители 1 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика