Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> ЛЕКСИКА ЗА НАЗОВАВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА МЪЧЕНИЕ В СЛАВЯНСКИЯ ПРЕВОД НА ПРОЛОГА [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие ЛЕКСИКА ЗА НАЗОВАВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА МЪЧЕНИЕ В СЛАВЯНСКИЯ ПРЕВОД НА ПРОЛОГА
Информация Автор: Анета Маринова Тихова

ЛЕКСИКА ЗА НАЗОВАВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА МЪЧЕНИЕ В СЛАВЯНСКИЯ ПРЕВОД НА ПРОЛОГА

Българска
Първо издание
Научен редактор:
проф. чл. кор. Тодор Апостолов Бояджиев
Рецензенти:
проф. д-р Мария Антонова Спасова
доц. д-р Цветанка Георгиева Янакиева

©Анета Маринова Тихова, 2020 г.
© Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“,
Шумен, 2020 г.
ISBN 978-619-201-410-0

=========================

Книгата се издава с щедрата подкрепа на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката.
Трудът е разработен с материали, предоставени по проект ВУ-ОХН-305/07, финансиран от Националния фонд “Научни изследвания” при МОМН.
Монографията е преработен и допълнен вариант на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по научната специалност Български език (История на българския език), защитен успешно на 10.11.2011 г. В проучването чрез прилагане на системен подход се представя неизследван досега пласт от старобългарската лексика, свързан с назоваване на средства за мъчение в славянския превод на богослужебната книга Пролог в двете й разновидности – Обикновен и Стишен. Използвани са най-старите точно датирани преписи на двата Пролога – Станиславовият пролог от 1330 г. (ркп. САНУ №53) и Търновската редакция на Стишния пролог (ркп. БАН №73 от 1368/70 г. за зимното полугодие и Зогр. 80 от 1345/60 г. – за лятното). Названията на средства за мъчение са класифицирани от семантично гледище и според произхода, представени са парадигматичните редове, синоними и дублети; съпоставени са с данните от класическите старобългарски паметници и речниците на старобългарския език. Изяснени са синтагматичните отношения на изследваните лексеми с езиковите разпространители от ляво и от дясно, разгледана е ролята на контекста и е направен опит за представяне на езиковата картина на света.

=========================


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
УВОД
ПЪРВА ГЛАВА. НАКАЗАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МЪЧЕНИЕ ОТ ДРЕВНОСТТА ДО ГОДИНИТЕ НА РАННОТО ХРИСТИЯНСТВО
1. Наказания и мъчения според Петокнижието на Мойсей
2. Наказания и средства за мъчение по време на гоненията на християните през І – ІІІ в. от н. е
ВТОРА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
1. Езиково значение
2. Семантични полета
3. Парадигматични отношения
4. Синтагматични отношения
5. Роля на контекста
6. Езикова картина на света
7. Методи на семантичните изследвания
ТРЕТА ГЛАВА. НАЗВАНИЯ НА СРЕДСТВА ЗА МЪЧЕНИЕ В ОБИКНОВЕНИЯ И В СТИШНИЯ ПРОЛОГ
І. Семантичното поле средства за мъчение в Обикновения пролог и в Стишния пролог
1. Названия на специализирани средства за мъчение
2. Названия на средства за мъчение с интегрална сема оръжие
3. Семантична подгрупа названия, обединени от доминантната сема силно топлинно въздействие върху тялото на мъченика
4. Семантична подгрупа названия, които са обединени от интегрална сема оказване на механично въздействие върху тялото на мъченика
5. Семантична подгрупа названия, които имат интегрална сема отнемане на мъченика на възможността за движение
6. Семантична подгрупа названия, които са обединени от интегрална сема оказване на въздействие върху мъченика чрез различни вещества
7. Семантична подгрупа названия, които са обединени от интегрална сема оказване на въздействие върху тялото на мъченика чрез остър предмет
8. Семантична подгрупа названия, които имат обща сема отнемане на живота
ІІ. Класификация на лексиката за назоваване на средства за мъчение според произхода
ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. СИНТАГМАТИЧНИ ОТНОШЕНИЯ
1. Прилагателни имена и причастия, уточняващи значението на лексеми за назоваване на средства за мъчение в Обикновения и в Стишния пролог
2. Глаголи, уточняващи значението на лексеми за назоваване на средства за мъчение в Обикновения и в Стишния пролог
3. Ролята на контекста за определяне на семантиката на съществителните, които означават названия на средства за мъчение
4. Езиковата картина на света, отразена в лексемите за назоваване на средства за мъчение в славянския превод на Пролога
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
СЪКРАЩЕНИЯ
Качено от unimedia
Размер 3460.93 Kb
Рейтинг Гласове: 0 │ Средна оценка: /5.
Изображения №1    
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 356 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКИ НА УРОЧНОТО „ПРЕДСТАВЛЕНИЕ“ В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА (5. – 12. клас)

Брой потребители в областта за теглене: 5 (0 Регистрирани потребители 5 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика