Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНИЯТ КОМПОНЕНТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЛЕКСИКА НА СТУДЕНТИТЕ РУСИСТИ [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНИЯТ КОМПОНЕНТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЛЕКСИКА НА СТУДЕНТИТЕ РУСИСТИ
Информация Автор: Ирена Димитрова Петрова

СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНИЯТ КОМПОНЕНТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЛЕКСИКА НА СТУДЕНТИТЕ РУСИСТИ
Монография

Рецензенти:
доц. д-р Милена Палий
доц. д-р Росинка Събева
Научен редактор
доц. д-р Калина Йочева

ISBN 978-619-201-455-1
РИНЦ: SPIN-код: 2084-8703
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4113-3403

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“,
Шумен,2020

=========================

Авторът изказва своята голяма благодарност и признателност на рецензентите на настоящото изследване проф. д.п.н. Маргарита
Георгиева, доц. д.ф.н. Дамян Митев, доц. д-р Милена Палий, доц. д-р Росинка Събева, доц. д-р Нели Василева и на научния редактор доц. д-р Калина Йочева за изказаните професионални мнения и за ценните съвети по отношение на настоящия труд.

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД
ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО РУСКИ ЕЗИК
§1. Научни направления и подходи в описанието на руския език като чужд
§2. Методически аспекти на обучението по чужд език
§3. Дисциплината „руски език като чужд“ в университетското образование
ВТОРА ГЛАВА. СЛОВООБРАЗУВАНЕТО КАТО ЛИНГВИСТИЧНА ОСНОВА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЛЕКСИКА
§ 1. Основни функции на словообразуването
§ 2. Новите аспекти на словообразуването като наука
§ 3. Традиционният подход към словообразуването като система (относително обособена подсистема на езиковата система)
§ 4. Гнездовият подход като начин на описание и изучаване на словообразуването
ТРЕТА ГЛАВА. ПРОБЛЕМИ НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ЛЕКСИКА С ОГЛЕД НА СЛОВООБРАЗУВАНЕТО
§1. Ролята на словообразувателните свойства на думите при обучението по лексика
§2. Словообразувателната проблематика при изучаването на руски език като чужд
§3. Основни средства при изучаване на руски език като чужд
§4. Словообразувателният компонент на обучението по руски език във висшето училище
ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. МОРФЕМИКАТА И СЛОВООБРАЗУВАНЕТО В ПРАКТИКАТА НА
ПРЕПОДАВАНЕ НА РУСКАТА ЛЕКСИКА
§ 1. Тематичният подход към обучението по лексика и словообразувателното гнездуване
§ 2. Учебен тематичен речник и принципите на словообразувателното гнездуване.
§ 3. Видове работа по отделни компоненти от словообразувателната система
§ 4. Словообразувателният компонент при семантизация на лексиката
§ 5. Видове и типове упражнения при обучението по лексика с
използване на гнездовия подход
§ 6. Новите образователни технологии и обучението по словообразуване
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АННОТАЦИЯ
ABSTRACT
ЛИТЕРАТУРА
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Качено от unimedia
Размер 2071.5 Kb
Рейтинг Гласове: 0 │ Средна оценка: /5.
Изображения №1    
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 356 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКИ НА УРОЧНОТО „ПРЕДСТАВЛЕНИЕ“ В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА (5. – 12. клас)

Брой потребители в областта за теглене: 2 (0 Регистрирани потребители 2 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика