Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> ТУРСКО – БЪЛГАРСКО – РУМЪНСКО – АНГЛИЙСКИ РЕЧНИК [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие ТУРСКО – БЪЛГАРСКО – РУМЪНСКО – АНГЛИЙСКИ РЕЧНИК
Информация Автори: Харун Бекир, Ергиджан Алиндер – Исмаилова, Мерал Бейханова, Бюлент Кърджалъ, Ембие Кязимова, Корнелия Рашидова, Мийрям Салим – Ахмед, Неджля Селимова, Имрен Тасинова, Айсел Хасан, Вежди Хасан, Нериман Хасан, Неврие Чуфадар, Менент Шукриева

Редакция и корекция:
Менент Шукриева
Ергиджан Алиндер-Исмаилова
Първо електронно издание
Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2022
ISBN 978-619-201-634-0

Електронният вариант на „Турско-българско-румънскоанглийски речник“ се издава по случай 30 години от създаването на специалността „Турска филология“ и 20 години от обособяването на Катедра „Турски език и литература“ като самостоятелна. За близо 20 години съществуване Катедрата по турски език и литература в ШУ “Епископ Константин Преславски“ успя да докаже своята образователна и научна идентичност в академичния живот в България и извън нейните предели. Развива се непрекъснато и не спира да утвърждава своя авторитет и престиж в националното образователно пространство и по-конкретно в българската тюркология и туркология.

От 1992 година до момента в Катедрата се провежда научноизследователска дейност в различни парадигми на съвременната туркологична лингвистика – системно-структурна, сравнително-историческа, съпоставителна и т.н. Съществен е делът на изследванията в областта на османския език, турската литература, фолклора и етнологията, транслатологията и др. Като цяло научноизследователските теми заемат изключително място както в тюркологичните и туркологичните изследвания, така и в подготовката на студентите и докторантите в Катедрата. Академичният състав на Катедрата осъществява многостранна научноизследователска дейност, работи съвместно с регионални, национални и чуждестранни институции. Научните търсения на преподавателите са разнообразни и многопластови, а резултатите са представени на десетки национални и международни форуми.

Преподавателите от Катедрата следват най-добрите традиции в класическите изследвания и в същото време прилагат съвременни методи както в рамките на традиционните, така и при новите научни аспекти, които придават нов модерен облик на тюркологията и туркологията в страната и в чужбина.

Години наред специалностите Турска филология, Приложна лингвистика (Турски език и немски език, Турски език и руски език) подготвят висококвалифицирани специалисти, притежаващи съответните знания, компетенции и умения, необходими за успешна професионална реализация. В унисон с динамиката на нашето съвремие и изискванията на бизнеса Катедрата разкри нова бакалавърска програма „Турска филология с бизнес комуникация“. В тази единствена по рода си специалност се предлага широк набор от дисциплини, които покриват основни аспекти на туркологията и гарантират солидни филологически знания и умения.

Катедрата осигурява обучение в конкурентоспособни магистърски програми като „Балканистика“, „Лингвистика и превод“, „Езиково обслужване на туризма и бизнеса“, с което утвърждава своите позиции и авторитет в различните области на българската туркология и тюркология. Катедрата е акредитирана и за обучение в докторска програма „Тюркски езици (турски език)“, а свидетелство за високото ниво на подготовка на докторантите е тяхната успешна професионална реализация. Активното сътрудничество на Катедрата с представители на образователния сектор, бизнеса и неправителствените организации обезпечава реализирането на научноизследователската дейност и апробирането й върху конкретни проблеми от практиката. Катедрата има изградено дългогодишно партньорство със сродни катедри във висшите училища в страната и в Република Турция, резултатът от което са редица научни прояви и съвместни издания.

Проектът „Туркологията – мост за научноизследователско сътрудничество в Европа“ може да се определи като пилотен. С него се създаде предпоставка в конструктивен дух да се обменят идеи и опит, натрупан в различни направления на туркологията. Проектът даде възможност за споделяне на иновативни добри практики, установяване на стратегически партньорства, изграждане на солидна основа за бъдещо сътрудничество и съвместна работа по други научноизследователски проекти, както и организиране на съвместни научни форуми.

Специален акцент в проекта бе изработването на многоезичен речник, който, от една страна, е продукт от съвместната работа по проекта, и от друга, сериозна заявка за партньорска дейност в европейската туркология. Проектът се реализира от екип, включващ преподаватели и студенти от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Университет „Овидиус“ гр. Констанца, Румъния.

Речникът съдържа близо 10 000 заглавни думи и представлява първи опит да се предложи най-употребяваната в ежедневието лексика в четирите езика – турски, български, румънски и английски.

Менент Шукриева
ръководител на проекта
Качено от unimedia
Размер 6898.35 Kb
Рейтинг Гласове: 3 │ Средна оценка: 5/5.


Изображения -
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 356 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКИ НА УРОЧНОТО „ПРЕДСТАВЛЕНИЕ“ В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА (5. – 12. клас)

Брой потребители в областта за теглене: 1 (0 Регистрирани потребители 1 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика