Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> ГРАНИЦАТА/ Серия Обществени комуникации, кн.12 / [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие ГРАНИЦАТА/ Серия Обществени комуникации, кн.12 /
Информация ГРАНИЦАТА/ Серия Обществени комуникации, кн.12 /КЖМК, ШУ, /Реф. в CEOL/ Авторски колектив, Шумен 2022

ISSN 2603-4506 (Print)
ISSN 2603-4514 (Online)

По проект: ГРАНИЦАТА РД-08-141/10.03.2022 г., р-л проф. д-р Росица Ангелова
THE BORDER/ Public Communications Series, vol. 12 / Department of Journalism and Mass Communications, Shumen University. / Ref. in CEOL / Authors› team, Shumen 2022
ISSN 2603-4506 (Print)
ISSN 2603-4514 (Online)

Published under the project THE BORDER RD-08-141/10.03.2022/

coordinator Prof. Dr. Rositsa Angelova
Рецензенти: проф. д-р Пламен Шуликов, проф. д-р Евдокия
Борисова, доц. д-р Юрий Проданов, доц. д-р Десислава Иванова
Reviewers: Dr. Habil., Prof. Plamen Shulikov, PhD, Prof. Evdokiya
Borisova,PhD, Assoc. Prof. Yuriy Prodanov, PhD, Assoc. Prof. Desislava Ivanova, PhD
Отговорен редактор на броя: проф. д-р Пламен Шуликов
Editor-in-Chief of the issue: Assoc. Prof. Yuriy Prodanov, PhD

Катедра по журналистика и масови комуникации
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Department of Journalism and Mass Communication
Konstantin Preslavsky University of Shumen

Редакционeн съвет:
проф. д-р Бранко Тошович (Грац, Австрия)
проф. д-р Мюберра Гюргeндерeли (Одрин, Турция)
доц. д-р Йоана Микош (Лодз, Полша)
проф. д-р Хюсеин Мевсим (Анкара, Турция)
доц. д-р Наталия Цветова (Санкт Петербург, Русия)
проф. д-р Евдокия Борисова (Шумен, България)
проф. д-р Пламен Шуликов (Шумен, България)
проф. д-р Добромир Добрев (Шумен, България)
доц. д-р Юрий Проданов (Шумен, България)
доц. д-р Десислава Иванова (Шумен, България)
Editorial Board:
Prof. Dr. Branko Tošović, PhD (Graz, Austria)
prof. Müberra Gürgendereli, PhD (Edirne, Turkey)
assoc. Prof. Joanna Mikosz, PhD (Łódź, Poland)
prof. Hüseyin Mevsim, PhD (Ankara, Turkey)
assoc. Prof. Nataliya Tsvetova, PhD (Saint Petersburg, Russia)
prof. Plamen Shulikov, PhD (Shumen, Bulgaria)
prof. Evdokiya Borisova, PhD (Shumen, Bulgaria)
assoc. Prof. Yuriy Prodanov, PhD (Shumen, Bulgaria)
assoc. Prof. Desislava Ivanova, PhD (Shumen, Bulgaria)
Редакционна колегия:
проф. д-р Пламен Шуликов (отговорен редактор)
доц. д-р Юрий Проданов
проф. д-р Добромир Добрев
проф. д-р Евдокия Борисова
доц. д-р Десислава Иванова
Editors:
prof. Plamen Shulikov, PhD (managing еditor)
Assoc. Prof. Yuriy Prodanov, PhD
Prof. Dobromir Dobrev, Dr. Habil
Prof. Evdokiya Borisova, PhD
Assoc. Prof. Desislava Ivanova, PhD

СЪДЪРЖАНИЕ

ЗА АВТОРИТЕ.........7
ЛИТЕРАТУРНИ И КУЛТУРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Маргарита Серафимовa. ПЕЙЗАЖЪТ НА ГРАНИЦАТА МЕЖДУ ПРИРОДА И КУЛТУРА.........23
Евдокия Борисова. РОМАНЪТ ЧУМНИ НОЩИ НА ОРХАН ПАМУК В ЗАДОЧЕН ДИАЛОГ С ЙОСИФ БРОДСКИ ИЛИ ОТНОВО ЗА ГРАНИЦИТЕ МЕЖДУ ЖИВОПИСТА И ПОЕЗИЯТА............37
Юрий Проданов. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ И КЪРДЖАЛИЙСКО ВРЕМЕ – НЕПРЕМИНАТАТА ГРАНИЦА КЪМ ИНОВАЦИЯТА......58
Теодора Димитрова. ИДЕЯТА ЗА ГРАНИЦА: ПРИМЕРЪТ СКИТНИШКИ ПЕСНИ (1899) НА ИВАН ВАЗОВ В
ПЕРИОДИЧНИЯ ПЕЧАТ......72
Хюсеин Мевсим. ЕДИН ПОЕТ НА БЪЛГАРСКО-ГРЪЦКАТА ГРАНИЦА: МАЛЪК ПРИНОС КЪМ БИОГРАФИЯТА НА
ЗДРАВКО КИСЬОВ.........................................................83

МЕДИЙНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Тијана Миленковић. ТВОРБA РЕЧИ У ИНТЕРНЕТСКОЈ ПРЕПИСЦИ – БЕЗГРАНИЧНА КРЕАТИВНОСТ ИЛИ
НЕОГРАНИЧЕНА МОЋ ОГРАНИЧЕНОГ УМА?..............................99
Антоан Божинов ДЪРЗОСТТА НА ФОТОГРАФСКИЯ ОБРАЗ.......130
Ася Асенова. ОБЩЕСТВЕН ПРЕДЕЛ: КРИЗИ И МЕДИИ..............145
Мария Романюк. НОВИ И СВРЪХНОВИ МЕДИИ – НЕЯСНАТА ГРАНИЦА........162
Радостина Ташева. ГРАНИЦИ МЕЖДУ МИТ И РЕАЛНОСТ ВЪВ
ВИДЕОИГРАТА ЕПОХАТА НА МИТОЛОГИИТЕ..............172

CONTENT
ABOUT THE AUTHORS...............14

LITERARY ANG CULTURAL STUDIE
Margarita Serafimova. LANDSCAPE ON THE BORDER BETWEEN
NATURE AND CULTURE.................................23
Evdokiya Borisova. THE NOVEL NIGHTS OF PLAGUE BY ORHAN
PAMUK IN DIALOGUE WITH JOSEPH BRODSKY, OR AGAIN
ABOUT THE BOUNDARIES BETWEEN PAINTING AND POETRY.........37
Yuriy Prodanov. PAISIUS OF HILENDAR AND THE KIRCALI
PERIOD – THE UNCROSSED BORDER TO INNOVATION..............58
Teodora Dimitrova. THE IDEA OF A BORDER: THE EXAMPLE OF
SONGS OF A WANDERER (1899). FIRST PUBLICATIONS OF WORKS
FROM THE VAZOV’S COLLECTION IN PERIODICALS....................72
Huseyin Mevsim. A POET ON THE BULGARIA-GREECE BORDER: A
SMALL CONTRIBUTION TO THE BIOGRAPHY OF ZDRAVKO KISJOV......................83

MEDIA STUDIES
Tijana Milenković. WORD FORMATION IN INTERNET
CORRESPONDENCE – LIMITLESS CREATIVITY OR UNLIMITED POWER OF A LIMITED MIND?.....................99
Antoan Bozhinov. THE BOLDNESS OF THE PHOTOGRAPHIC IMAGE............130
Asya Asenova. SOCIETY ON THE VERGE: CRISES AND MEDIA......145
Maria Romaniuc. NEW AND ULTRANEW MEDIA – THE UNCLEAR BORDER...................162
Radostina Tasheva. BORDERS BETWEEN MYTH AND REALITY IN VIDEO GAMES. THE AGE OF MYTHOLOGY.......172

Шумен, 2022
Shumen, 2022
Качено от unimedia
Размер 16982.98 Kb
Рейтинг Гласове: 0 │ Средна оценка: /5.
Изображения №1    
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 356 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКИ НА УРОЧНОТО „ПРЕДСТАВЛЕНИЕ“ В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА (5. – 12. клас)

Брой потребители в областта за теглене: 1 (0 Регистрирани потребители 1 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика