Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
Новини

Начало -> Новини -> Излезе книгата на Неврие Чуфадар "Митологеми "съдба" и "смърт" в епоса "Книгата за Деде Коркут""   
Излезе книгата на Неврие Чуфадар "Митологеми "съдба" и "смърт" в епоса "Книгата за Деде Коркут""

Митологеми `съдба` и `смърт` в епоса `Книгата за Деде Коркут`
"Митологеми "съдба" и "смърт" в
епоса "Книгата за Деде Коркут""
Автор: Неврие Чуфадар
Шумен 2013
Цитат • Резюме
В книгата се разглеждат митологемите "Съдба" и "Смърт" в епоса „Книгата на Деде Коркут”. Чрез система от структурообразуващи мотиви е представена времевата и пространствена структура на епоса, в която се разгръщат жизнените пътища на неговите герои. Представени са вижданията за съдбата и смъртта при огузите, за които са характерни както размити граници между живата и неживата природа, така и между живота и смъртта. Показано е, че съдбата и смъртта при огузите няма персонифициран характер. Първоначалните представи характерни за тенгризма, за добрата съдба се базират върху наличие или отсъствие на кут — жизнена сила. По-късните представи за добър живот, под влияние на исляма се свързват с изреченото и написаното слово. За картината на света на огузите е характерно отсъствие на персонифицирана съдба и смърт, но като техни актанти фигурират архетипните елементи — Вода, Дърво, Камък, Огън. Под влияние на исляма се формират представите за актант на смъртта, действащ по волята на Танръ-Аллах ангела на смъртта — архангел Азраил.


Рецензенти: проф. д.ф.н. Радост Иванова, доц. д-р Йорданка Бибина
Научен редактор: доц д-р Татяна Чалъкова

ISBN 978-954-577-791-2

© Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Факултет по хуманитарни науки., Шумен 2013
© Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”


от Admin, събота, 02 ноември 2013 19:10, (0)
Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика