Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
Новини

Начало -> Новини -> Нова магистърска програма по Балканистика предлага Шуменският университет   
Нова магистърска програма по Балканистика предлага Шуменският университет

Магистърска програма БалканистикаМагистърска програма Балканистика

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
&
Факултет по хуманитарни науки
представят магистърската програма
Балканистика


Завършилите специалността “Балканистика” могат да се реализират като:
■ балканист-филолог
■ преподавател по балкански литератури;
■ журналист и рекламист в балкански медии;
■ туроператор в сферата на туризма и бизнеса;
■ офис мениджър в търговска и туристическа компания;
■ музеен работник;
■ кореспондент в балканска медия и медиен критик по балкански въпроси;
■ научен работник, архивен специалист в балкански архиви;
■ изкуствовед в темата „Балкани”.

Висококвалифицирани преподаватели в областта на:
● Съвременни Балкани
● Балкански езици
● Балкански култури
● Балканска музика
● Балканско Кино
● Литератури
● Балкански медии
● Етнология
● Идентичности


►Основни дисциплини от учебния план:
►Балканите в съвременната геополитика: регионални и извънрегионални отношения
►Съвременна медийна среда на Балканите
►Балканското кино
►Балкански литератури ХХ –ХХІ век
►Етнокултури на Балканите

Избираеми дисциплини:
►Храмове и светилища на Балканите
►Турските телевизионни сериали като медиен и културен феномен
►Музикалната култура на Балканите
►Балкански стереотипи в рекламата

Магистърската програма по Балканистика има за цел да осигури надграждаща и специализирана подготовка в областта на балканистиката (култура, история, литература) и заедно с това – необходимо ниво на компетенция при владеенето на балкански езици с оглед осигуряването със специалисти балканисти на сферите на: превода, бизнеса, туризма, журналистиката, изкуствознанието, науката и др.

Задачи:
1. Изграждане на адекватна професионална и научна среда за обучение на специалисти балканисти и особено - в областта на използването на балканските езици (турски, сръбски, румънски и др.) за специални цели;
2. Използване на съвременни методи за обучение, съобразени с водещите практики в страната и чужбина;
3. Осигуряване на възможност за включване на студентите в научна и художествено-творческа дейност и научно ръководство на тяхната изследователска активност;
4. Осигуряване на възможност за междууниверситетска и международна мобилност;
5. Съвременно информационно осигуряване на учебния процес.

В резултат на обучението си в магистърската програма Балканистика, успешно завършилият специалист придобива следните знания:
—фундаментална подготовка, насочена към усвояване на базови знания чрез дисциплини като: „Етнокултури на Балканите”, „Балкански литератури ХХ век”, „Балканите в съвременната геополитика”, „Съвременна медийна среда на Балканите”, „Балканска история“ и др.;
—специализираща подготовка, включваща учебни дисциплини като „Практикум по специализиран превод”, „Практикум по балкански езици” – І, ІІ, ІІІ (балкански език по избор) и др.;
—практическа езикова подготовка, която включва обучение по балкански езици (практически превод);
—професионална компетентност по отношение на балканските литературни и лингвистични контексти;
—мотивационно-ценностна ориентация, адекватна на конкретната социална среда и съобразена със спецификата на регионалната мултикултурна и мултиетническа ситуация.
—действено-практическа компетентност за ефективно приложение на теоретичните знания и бързо и самостоятелно адаптиране към особеностите на конкретната практическа сфера– бизнес, туристическа, медийна, филологическа.

Форми на обучение: редовно, задочно. При задочно обучение занятията се провеждат под формата на блок-лекции и семинари. Възможна е и индивидуална форма на обучение.

Сроковете за подаване на документи следете на сайта на Шуменския университет: http://shu-bg.net/

За повече информация се обръщайте към катедра ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Специалист: Деница Петрова
Кабинет: Корпус 2, кабинет 04 и кабинет 105
Телефон за връзка: +359 54 830 365 / вътр. 143, вътр. 146
от Admin, понеделник, 07 юли 2014 18:58, (0)
Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика