Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
Новини

Начало -> Новини -> Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти   
Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти

Доц. д-р Пенка Ватова, Институт за литература, БАН Доц. д-р Пенка Ватова, Институт за литература, БАН

Уникални документи на българската литературна класика – достъпни свободно в интернет пространството

В края на м. октомври 2016 г. Институтът за литература в партньорство с Националния литературен музей и Столична библиотека завърши проекта „Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти“, реализиран през последните 18 месеца по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ с безвъзмездна помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Финалният културно-образователен продукт, който може да се намери на адрес http://bglitarchives.org, представлява осъществена мечта на всеки изследовател на литературната класика, на всеки преподавател в която и да е степен на родното образование, на всеки, който има специален интерес към архивни документи и автентични свидетелства. Постигната е основната цел на проекта – събиране, систематизиране, познавателно обогатяване, дигитализиране и съхраняване за поколенията на културното наследство на 13 българските литературни класици – Петко Р. Славейков, Иван Вазов, Михалаки Георгиев, Пенчо П. Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин, Николай Лилиев, Христо Смирненски, Асен Разцветников, Елисавета Багряна, Никола Вапцаров, Фани Попова-Мутафова и Димитър Димов, както и популяризирането му сред широката общественост, създаването на свободен достъп до него и превръщането му в източник на информация, идеи и методологически стратегии за бъдещи културно-образователни продукти.

Интегралният културно-образователен продукт може да удовлетвори интереса към българското културно наследство на разнородна аудитория (широката общественост, учащи, специалисти, социални групи в неравностойно положение, българските училища в чужбина). На първо място, разбира се, той включва уеб базирано дигитално хранилище, което наброява 206 700 дигитални копия и е структурирано в 16 раздела, като структурата му е съобразена със спецификата на формираните дигитални фондове – около личностите на 13-те класици, детски периодични издания от края на ХІХ в. докъм края на Втората световна война; фотоархив на Института за литература и ромска култура на ХХ век.

Класиците на българската литература са представени чрез непознати и уникални материали от персоналните им литературни архиви – ръкописни и печатни документи, изображения на предметни артефакти, фотодокументи, единични листове от периодични издания, материали за културноисторическия контекст и творчеството им, съхранявани в Института за литература, Националния литературен музей и Столична библиотека.

На второ място, на равнището на персоналното представяне на 13-те писатели класици, са изградени цялостни литературоведски профили, които включват рубрики с текстове, обогатяващи знанието за тях и за културноисторическия и литературния контекст чрез разкази на житейските им и творческите им истории: „Животопис“, „За творчеството на…“, и „Любопитно“. Други две рубрики от авторските профили насочват към рецепцията на писателите – „… в съвременната култура“ представя съвременни референции на творчеството на дадения автор, а „Библиография“ съдържа библиографски списъци на издания от/за тях. Новите литературоведски текстове са обвързани с дигиталните фондове и така представят живота и творчеството на конкретния писател в мрежата на цялостния продукт, като разкриват непознати, често неочаквани дори за професионалистите аспекти от биографиите на класиците. Автори на текстовете са литературоведи от Института за литература и от Националния литературен музей.

Продуктът съдържа още три виртуални изложби: „Училищни и университетски години на класиците“, „Писателите на път“ и „Ромска култура: изкуства, традиции, съвременност“, а самата функционалност на сайта предполага възможност всеки да състави своята виртуална изложба или колекция, използвайки индексите и търсачките в дигиталното хранилище. Всички дигитални обекти са снабдени с богат набор от метаданни, както и с ключови думи, способстващи групирането им чрез търене.

Така свободният достъп до всички равнища на уеб базирания продукт на проекта предоставя безброй възможности за използването му в учебния процес – за създаването на лектории, семинари и презентациии, за изпълнението на курсови и дипломни работи, за визуализирането на събития, свързани с литературната класика, и пр.

Извън интернет пространството остават още два продукта на проекта, които може да бъдат използвани за различни образователни цели – особено за културно-образователна интеграция на групи в неравностойно положение и оптимизиране на културното обогатяване и взаимодействие в обществото. Това са два учебно-образователни филма върху българската литература класика на базата на създадения по проекта дигитален масив и една изложба от 30 постера, разказваща за литературната класика чрез архивното богатство, дигитализирано по проекта.

В заключение може да се обобщи, че проектът „Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти“ има своя принос за съхранението на българското културно наследство и създаването на свободен достъп на широката общественост до знанието за него. Той притежава потенциал за използването му в разнообразни образователни формати. Заедно с това съдейства за моделирането на съвременната културна идентичност на българското общество и участва във формирането на културни и граждански ценности.от Admin, вторник, 07 февруари 2017 18:09, (0)
Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика