Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> Социален факт и медийна реалност (Обществени комуникации 4) [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие Социален факт и медийна реалност (Обществени комуникации 4)
Информация Редакционна колегия:
доц. д-р Юрий Проданов (отговорен редактор)
проф. д.ф.н. Елка Добрева
проф. д-р Ивайло Петров
доц. д-р Пламен Шуликов
гл. ас. д-р Снежана Великова

СЕРИЯ ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ 4

Катедра по журналистика и масови комуникации
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Шумен, 2015

© Авторски колектив, 2015
© Издателство „Фабер“, 2015

=========================

Съдържание

Вместо предговор.................................................................................................7

Снежана Великова. Обективност за продан................................................13

Пламен Шуликов. Петият призрак. Опит върху истината и мнението....39

Емилия Енчева. Сирийската криза „по български“ – културна символика и политическа фактология.........................................................85

Илина Начева, Десислава Иванова, Елка Добрева. Социални факти и медиирани класации на водещи събития..................................................103

Хрисимира Цанева. Размисли за журналистиката и нейните
източници на информация............................................................................132

Мариела Маринова, Юрий Проданов. Българските печатни и електронни медии в Лондон..........................................................................138

Николай Недеков. Медийна реалност на театралното събитие
(XXII Международен фестивал „Друмеви театрални празници –
Нова българска драма“)..................................................................................159

=========================

SОCIAL FACT AND MEDIA REALITY

Editors:
Assoc. Prof. Yuriy Prodanov, PhD (managing editor)
Prof. Dr. Habil. Elka Dobreva
Prof. Dr. Ivaylo Petrov, PhD
Assoc. Prof. Plamen Shulikov, PhD
Senior Lecturer Snezhana Velikova, PhD

PUBLIC COMMUNICATION SERIES 4

Department of Journalism and Mass Communication
Konstantin Preslavsky University of Shumen

Shumen, 2015

=========================

Contents

Instead of a Foreword..........................................................................................10

Snezana Velikova. Objectivity for Sale...............................................................13

Plamen Shulikov. The fifth ghost. on truth and opinion .................................39

Emiliya Encheva. Syrian Crisis “The Bulgarian Way” – Cultural
Symbolism and Political Facts ...........................................................................85

Ilina Nacheva, Desislava Ivanova, Elka Dobreva. Social Facts
and Mediatised Rankings of Leading Events .................................................103

Hrisimira Tsaneva. On journalism and its Sources of Information ............132

Mariela Marinova, Yuriy Prodanov. Bulgarian Print and Electronic
Media in London ...............................................................................................138

Nikolai Nedekov. Media Reality of the Theatrical Event................................159
Качено от Admin
Размер 1109.8 Kb
Рейтинг Гласове: 0 │ Средна оценка: /5.
Изображения -
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 323 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: Медийното представяне на криминалните новини и отражението му върху аудиторията

Брой потребители в областта за теглене: 1 (0 Регистрирани потребители 1 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика