Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> Криминалното – факти и фикции (Обществени комуникации 6) [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие Криминалното – факти и фикции (Обществени комуникации 6)
Информация Редакционна колегия:
доц. д-р Пламен Шуликов (отговорен редактор)
проф. д-р Мелис Октюг Зенгин (Университет Нишанташъ, Турция)
доц. д-р Йоана Микош (Университет Лодз, Полша)
доц. д-р Наталия Цветова (Санктпетербургски университет, Русия)
проф. д.ф.н. Елка Добрева
доц. д-р Евдокия Борисова
доц. д-р Десислава Иванова

СЕРИЯ ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ 6

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Факултет по хуманитарни науки
Катедра по журналистика и масови комуникации

Шумен, 2016


© Авторски колектив, 2016

ISBN 978-619-00-0512-4

Сборникът се издава като част от проект, финансиран от фонд
„Научни изследвания“, съгласно Договор № РД-10-669/ 01.04.2015 г.
(Вх. № РД-08-323/ 13.03.2015 г.)

=========================

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор (Илияна Павлова)....................................................................... 9

…В ПОЗНАНИЕТО ЗА СВЕТА

Пламен Шуликов. Следовател или изследовател? ................................... 15

Морис Фадел. Криминална литература и религиозност .......................55

Цветанка Горчева, Мая Горчева. Разговори с неизследвани лидери.
Протоколи от интервюта със затворници
(Из архива на проф. д.ф.н. Стоян Горчев) ................................................ 62

…В МЕДИЙНОТО ПОЗНАНИЕ ЗА СВЕТА

1. Художествена литература

Елка Добрева. За някои криминалнолитературни размисли
върху криминалните факти и фикции ......................................................71

Ивелина Савова. Професия частен детектив.........................................135

Политически реалности и литературни
фикции в криминалните романи на Ахмед Юмит
(„Марионетки“ и „Паметта на Истанбул“) ............................................ 190

Калина Лукова. Разследваща журналистика, криминална
литература и ъндърграунд – движение в парадигмата ...................... 215

2. Журналистика

Юрий Проданов. „Проклятието Блеър“ и пристрастната
журналистика (Една фикционална история на „Нешънъл
Джиографик“ в Шумен) .............................................................................. 227

Снежана Бойчева. Събитията в Кьолн в навечерието на 2016 г.
(По материали от немски електронни издания) ................................... 240

Десислава Чешмеджиева-Стойчева . „I’m a muslim and I am not
a terrorist!“ Criminalizing islam in media discourse ................................. 261

Димитрина Пандурова. Убийството – грях, престъпление
или героизъм? ................................................................................................ 277

Десислава Тодорова. Нравствената асиметрия между
„доброто“ и „злото“ като закономерно следствие от
медийното преекспониране на злото ......................................................293

3. Масова култура

Чарлз Томпсън. Най-срамният епизод
в журналистическата история ................................................................... 304

Стоян Стоянов. Най-пристрастният модел
в журналистическата практика ................................................................ 321

4. Виртуалност

Владимир Росенов. Аферата „Google AdSence leak“ .............................. 334

5. Натура

Емилия Енчева. Екотероризъм.
Престъпления от любов към природата ................................................ 351

6. Театър

Неда Соколовска, Евдокия Борисова.
Verbatim спектакълът по следите на едно престъпление ................... 372

=========================

CRIME – FACTS AND FICTIONS

Editorial board:
Assoc. Prof. Plamen Shulikov, PhD (managing editor)
Prof. Melis Oktyug Zengin, PhD. (University of Nisantasi, Turkey)
Assoc. Prof. Joanna Mickosz, PhD. (University of Lodz, Poland)
Assoc. Prof. Nataliya Tsvetova, PhD (St. Petersburg University, Russia)
Prof. Dr. Habil. Elka Dobreva
Assoc. Prof. Evdokiya Borisova, PhD
Assoc. Prof. Desislava Ivanova, PhD

PUBLIC COMMUNICATION SERIES 6

Department of Journalism and Mass Communication
Konstantin Preslavsky University of Shumen

Shumen, 2016

=========================

CONTENTS

Foreword (Iliyana Pavlova) ................................................................................. 12

… IN THE KNOWLEDGE OF THE WORLD

Plamen Shulikov . Investigator or Researcher? ............................................15

Morris Fadel. Crime Fiction and Piety ........................................................ 59

Tsvetanka Gorcheva, Maya Gorcheva. Conversations with Leaders
who Have not been Studied Before. Protocols from the Interviews
with Prisoners from the Archives of Prof. Dr. Habil. Stoyan Gorchev ... 62

…IN THE MEDIA

1. Fiction

Elka Dobreva. Thoughts from Crime Fiction
on Crime Facts and Fiction .......................................................................... 71

Ivelina Savova . Profession Private Eye ...................................................... 135

Yordanka Bibina. Political Realities and Literary Fictions in the Crime
Novels of Ahmet Umit (“Puppets” and “A Memento from Istanbul”) ... 190

Kalina Lukova. Investigative Jornalism, Crime Fiction,
and Underground – Movement within the Paradigm ............................ 215

2. Journalism

Yuriy Prodanov. “Thе Blair Witch Project” and Partisan Journalism
(A Fictitious Story by National Geographic in Shumen) ....................... 227

Snezhana Boycheva . Cologne on the Eve of 2016 –
Based on Publications in the German Electronic Media ....................... 240

Desislava Cheshmedzhieva-Stoycheva. I’m a Muslim and I am not
a Terrorist!“ Criminalizing Islam in Media Discourse ........................... 261

Dimitrina Pandurova. Murder – Sin, Crime, or Heroism? .................... 277

Desislava Todorova. Moral Asymmetry between “Good” and “Evil”
as a Natural Consequence of Media Over-exaggeration of “Evil” .........293

2. Popular Culture

Charles Thomson . One of the Most Shameful Episodes
in Journalistic History ................................................................................. 304

Stoyan Stoyanov. The Most Biased Model in Journalism ....................... 321

3. Virtuality

Vladimir Vasilev. Google AdSense Leak Affair ........................................ 334

4. Nature

Emiliya Encheva. Eco Terrorism. Crimes of Love for the Nature .......... 351

5. Theatre

Neda Sokolovska, Evdokiya Borisova.

Verbatim Performance on the Tracks of a Crime .................................... 372
Качено от Admin
Размер 2898.38 Kb
Рейтинг Гласове: 0 │ Средна оценка: /5.
Изображения №1    
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 323 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: Медийното представяне на криминалните новини и отражението му върху аудиторията

Брой потребители в областта за теглене: 1 (0 Регистрирани потребители 1 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика