Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> Непознати приятели, познати неприятели (Обществени комуникации 7) [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие Непознати приятели, познати неприятели (Обществени комуникации 7)
Информация Редакционен съвет:
проф. д.ф.н. Елка Добрева (Шумен, България)
проф. д-р Хюсеин Мевсим (Анкара, Турция)
проф. д-р Пламен Шуликов (Шумен, България)
проф. д-р Евдокия Борисова (Шумен, България)
проф. д-р Ивайло Петров (Шумен, България)
доц. д-р Наталия Цветова (Санкт Петербург, Русия)
доц. д-р Йоана Микош (Лодз, Полша)
доц. д-р Юрий Проданов (Шумен, България)
доц. д-р Десислава Иванова (Шумен, България)
доц. д-р Снежана Великова (Шумен, България)

Рецензенти:
Проф. д.ф.н. Ивелина Савова, проф. д.ф.н. Елка Добрева,
проф. д-р Пламен Шуликов, проф. д-р Евдокия Борисова,
проф. д-р Добрина Даскалова, проф. д-р Димитър Попов,
доц. д.ф.н. Снежана Бойчева, доц. д-р Юрий Проданов,
доц. д-р Десислава Иванова, доц. д-р Снежана Великова,
гл. ас. Грета Стоянова, гл. ас. Десислава Чешмеджиева-Стойчева

СЕРИЯ ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ 7

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Факултет по хуманитарни науки
Катедра по журналистика и масови комуникации

© Авторски колектив, 2017

ISBN 978-619-00-0767-8

Реферирано и рецензирано, вторична база данни CEEOL
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2323

Шумен, 2017

Сборникът се издава като част от проект, финансиран от фонд „Научни изследвания“ по Договор №  РД-20-438/ 07.03.2016  г. (вх. № РД-08-122/ 08.02.2016 г.).

=========================

Съдържание

ВМЕСТО ПРЕДГОВОР ...................................9

МЕДИИ, ИНСТИТУЦИИ, РЕКЛАМА
Юрий Проданов. Професионалните комуникатори в конкурентна кооперация за медийно съдържание ................... 17
Иван Капралов. Омбудсманът – непознатият приятел на българските медии .......................................................................... 28
Ася Асенова. Редакционни политики във време на банкова криза (Случаят КТБ или развод в семейството) ...................................... 39
Деница Генчева. Познати, добри познати или просто приятели (анализ на връзките в социалните мрежи) ................................... 51
Владимир Василев. Радиоактивното минало на рекламата и шокът от опознаването на непознатото, предизвикан от сблъсъка с бъдещето............................. 75
Десислава Иванова. Буктрейлърите – (не) познати техники и гласове ........................................... 90

ЕЗИК, ЛИТЕРАТУРА, КУЛТУРА
Евдокия Борисова. Балканските литературни мостове и (не)познатият път към другия .................................................... 101
Хюсеин Мевсим. Дервишин, майко, къща не храни… ......................144
Кадрие Джесур. Музиката на езика, мира и тишината, или за преводаческото изкуство и литературните приятелства .....159
Елка Добрева. Медиите в метафоричното огледало на криминалната литература ........................................................... 173
Андреана Ефтимова. Непознатите приятели или познатите неприятели в политическата комуникация ................................. 211
Владимир Досев. Реч на омразата на футболния стадион ................ 230
Здравка Русева-Пеева. Прякорът в огледалото на приятелството и враждебността ................................... 242
Ива Иванова. Имитиране на близост чрез транспозиция на някои морфологични категории в рекламните текстове за мода ....... 253

ПОЛИТИКА, ИНТЕРКУЛТУРНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ПОЗНАНИЕ
Антоанета Димитрова. ТРИМА ДУШИ В ЕДНА ЛОДКА (Става дума най-вече за кучето) .....................................................264
Илина Начева. Страх и приятелство в образа на бежанци и мигранти в България ........................................................ 301
Миглена Данчева. Медийни интерпретации на бежанската криза .... 316
Nedka Dimitrova. Impact of National Culture on Individual Learning Styles of Undergraduate Business Management Students ............... 332

In memoriam .............................................355

=========================

UNKNOWN FRIENDS, KNOWN ENEMIES

Editorial Board:
Prof. Elka Dobreva , Dr. Habil. ( Shumen, Bulgaria)
Prof. Hüseyin Mevsim , PhD (Ankara, Turkey)
Prof. Plamen Shulikov, PhD (Shumen, Bulgaria)
Prof. Evdokiya Borisova, PhD (Shumen, Bulgaria)
Prof. Ivaylo Petrov, PhD (Shumen, Bulgaria)
Assoc. Prof. Nataliya Tsvetova , PhD (Saint Petersburg, Russia)
Assoc. Prof. Joanna Mikosz , PhD (Łódź ., Poland )
Assoc. Prof. Yuriy Prodanov, PhD (Shumen, Bulgaria)
Assoc. Prof. Desislava Ivanova, PhD (Shumen, Bulgaria)
Assoc. Prof. Snezhana Velikova, PhD (Shumen, Bulgaria)

Reviewers:
Prof. Ivelina Savova, Dr. Habil., Prof. Elka Dobreva, Dr. Habil.,
Prof. Plamen Shulikov, PhD, Prof. Evdokiya Borisova, PhD,
Prof. Dobrina Daskalova, PhD, Prof. Dimitar Popov, PhD,
Assoc. Prof. Snezhana Boycheva, Dr. Habil., Assoc. Prof. Yuriy Prodanov,
PhD, Assoc. Prof. Desislava Ivanova, PhD, Assoc. Prof. Snezhana Velikova,
PhD, Senior Assist. Prof. Greta Stoyanova, PhD,
Senior Assist. Prof. Desislava Cheshmedzhieva-Stoycheva, PhD

PUBLIC COMMUNICATION SERIES 7

Department of Journalism and Mass Communication
Konstantin Preslavsky University of Shumen

Shumen, 2017

=========================

Contents

INSTEAD OF A FOREWORD .................................................. 13

MEDIA, INSTITUTIONS, ADVERTISING
Yuriy Prodanov. Professional Communicators in a competitive cooperation on media content ..............................................................17
Ivan Kapralov. The ombudsman – the unknown friend of the Bulgarian media ...........................................................................28
Asya Asenova. Editorial policies in the time of bank crisis (The CCB Case or Divorce in the Family) ....................................................................... 39
Denitsa Gencheva. Acquaintances, good acquaintances or just friends (Analysis of Social Networks’ Relations) ............................................. 51
Vladimir Vasilev. Advertisement’s radioactive past and the shock of getting to know the unknown, caused by the collision with the future ........................................................... 75
Desislava Ivanova. Book trailers – (not) known techniques and voices .. 90

LANGUAGE, LITERATURE, CULTURE
Evdokiya Borisova. Balkan literature bridges and the (un)known road to the other .......................................................................... 101
Hüseyin Mevsim. I’m telling you, my mother, a dervish does not provide for a family… .......................................... 144
Kadriye Cesur. On the music of language, peace and silence, or on the art of translation and literary friendships ................................................ 159
Elka Dobreva. The media in the metaphorical mirror of crime fiction . 173
Andreana Eftimova. Unknown friends or known enemies in political communication ............................................................... 211
Vladimir Dosev. Hate speech at the football stadium .............................. 230
Zdravka Ruseva-Peeva. The nickname in the mirror of friendship and hostility ................................................................ 242
Iva Ivanova. Imitation of intimacy trough transposition of some morphological categories in fashion advertising .............................. 253

POLITICS, INTERCULTURAL INTERACTIONS, KNOWLEDGE
Antoaneta Dimitrova. Three men in a boat (It’s mostly about the dog) .... 264
Ilina Nacheva. Fear and friendship in the image of refugees and migrants in Bulgaria ............................................................ 301
Miglena Dancheva. Media interpretations of the refugee crisis .............. 316
Nedka Dimitrova. Impact of national culture on individual learning styles of undergraduate business management students ............................ 332

IN MEMORIAM .................................................... 355
Качено от Admin
Размер 4558.99 Kb
Рейтинг Гласове: 0 │ Средна оценка: /5.
Изображения №1    
Допълнителна информация http://litermedia.com/index.php?ind=news&op=news_show_single&ide=54
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 323 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: Медийното представяне на криминалните новини и отражението му върху аудиторията

Брой потребители в областта за теглене: 1 (0 Регистрирани потребители 1 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика