Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> Градът – памет и медии (Обществени комуникации 8) [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие Градът – памет и медии (Обществени комуникации 8)
Информация Редакционен съвет:
Проф. д-р Бранко Тошович (Грац, Австрия)
Проф. д-р Мюберра Гюргeндерeли (Сараево, Босна)
Доц. д-р Йоана Микош (Лодз, Полша)
Проф. д-р Хюсеин Мевсим (Анкара, Турция)
Доц. д-р Наталия Цветова (Санкт Петербург, Русия)
Проф. д-р Евдокия Борисова (Шумен, България)
Проф. д-р Пламен Шуликов (Шумен, България)
Доц. д-р Юрий Проданов (Шумен, България)
Доц. д-р Десислава Иванова (Шумен, България)

Рецензенти:
проф. д.ф.н. Елка Добрева, проф. д.ф.н. Добрин Добрев
проф. д-р Пламен Шуликов, проф. д-р Евдокия Борисова
доц. д-р Юрий Проданов, доц. д-р Десислава Иванова

СЕРИЯ ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ 8

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Факултет по хуманитарни науки
Катедра по журналистика и масови комуникации

© Авторски колектив, 2018

ISSN 2603-4506 (Print)
ISSN 2603-4514 (Online)

Реферирано и рецензирано, вторична база данни CEEOL
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2323

Шумен, 2018

Изданието е част от проект, финансиран от фонд „Научни изследвания” по Договор № РД- РД-08-156/9.02.2018.

=========================

Съдържание

Вместо предговор

ГРАДЪТ – МЕДИИ, РИТУАЛИ, ПОЛИТИКИ
Иван Капралов – Медийна памет
Антоан Божинов – Фотография на улицата
Емилия Енчева – Медийният образ на екологичния град
Владимир Василев – Ролята на медиите за съхраняването на паметта за отзивите на гражданите
Антон Гецов, Десислава Андреева – Следите на града: прагматика на етикецията
Гергана Райжекова – Малка градска музикална депресия – как Сиатъл завинаги емигрира в България
Жана Попова – Красота, музика, политика и медии в града (празникът на розата в Казанлък и Карлово)
Ася Асенова – Без памет за Шарл (аферата „Шарл-Жан” и образът на Рачо Петров в архивите на Шуменската периодика)
Румяна Лебедова – Ролята на вестник „Подем” за възстановяване на духовния живот в Силистра (1940-1941)

ЛИТЕРАТУРНИЯТ ЧОВЕК И ЛИЦАТА НА ГРАДА
Светлозар Игов – Котор
Младен Енчев – У/топонимия
Евдокия Борисова – Балканският град като география на историята и архитектура на литературата
Хюсеин Мевсим – Репортажите на Петър Дачев или какво е да те преследва духът на Истанбул
Кадрие Джесур, Евдокия Борисова – Константинос Кавафис и Тозан Алкан – за паметта и града, за преводите и посвещенията
Калина Лукова – Градът и жената (типологии в творчеството на Георги Стаматов и Артур Шницлер)
Мая Горчева – Инженери и поети. Електрически стълбове, фенери, бесилки и българският литературен модернизъм
Снежана Бойчева – Урбанистичните пространства като топоси на паметта (Димитър Динев, Сибиле Левичаров, Илия Троянов)
Перина Меич – Literarno „sjecanje”, junaci, sudbine I toposi – Andriceva (re)konstrukcija „drame” Njegoseva zivota

=========================

THE CITY – MEMORY AND MEDIA

Editorial Board:
Prof. Dr. Branko Tošović, PhD (Graz, Austria)
Prof. Müberra Gürgendereli, PhD ( Saraybosna, Bosna)
Assoc. Prof. Joanna Mikosz, PhD (Łódź, Poland )
Prof. Hüseyin Mevsim, PhD (Ankara, Turkey)
Assoc. Prof. Nataliya Tsvetova, PhD (Saint Petersburg, Russia)
Prof. Plamen Shulikov, PhD (Shumen, Bulgaria)
Prof. Evdokiya Borisova, PhD (Shumen, Bulgaria)
Assoc. Prof. Yuriy Prodanov, PhD (Shumen, Bulgaria)
Assoc. Prof. Desislava Ivanova, PhD (Shumen, Bulgaria)

Reviewers:
Prof. Elka Dobreva, Prof. Dobrin Dobrev
Prof. Plamen Shulikov, PhD, Prof. Evdokiya Borisova, PhD,
Assoc. Prof. Yuriy Prodanov, PhD, Assoc. Prof. Desislava Ivanova, PhD

PUBLIC COMMUNICATION SERIES 8

Department of Journalism and Mass Communication
Konstantin Preslavsky University of Shumen

ISSN 2603-4506 (Print)
ISSN 2603-4514 (Online)

Shumen, 2018

The journal is issued as part of a project funded by the Bulgarian Scientific Research Fund

=========================

Contents

Instead of a Foreword

THE CITY - MEDIA, RITUALS, POLICIES
Ivan Kapralov. Media memory
Antoan Bozhinov. Photography on the street
Emiliya Encheva. The mediaimage of the ecological city
Vladimir Vasilev. Role of media in regard of storing the citizens opinions
Anton Getsov, Desislava Andreeva. The traces of the town: pragmatics of labeling
Gergana Rayzhekova. Small town music depression – how Seattle forever immigrated to Bulgaria
Zhana Popova. Beauty, music, politics and the media in the town (The rose celebrations in Kazanlak and Karlovo)
Аsya Asenova. Without memory for Charles (The „Charles and Jean” jobbery and the public image of Racho Petrov in the newspaper archives of Shumen)
Rumyana Lebedova. The role of the newspaper "Podem" to restore spiritual life in Silistra in the period 1940-1941

THE LITERATURE MAN AND THE PERSONS OF THE CITY
Svetlozar Igov. Kotor
Mladen Enchev. (U)toponymy
Evdokiya Borisova. The metaphors of the city. The Balkan city as geography of the history and architecture of literature
Hussein Mevsim. The reports of Peter Petrov Dachev or how it feels to be chased by the spirit of Istanbul
Kadriye Jesur, Evdokiya Borisova. Konstantinos Kavafis and Tozan Alcan - for memory and the city, for translations and dedications
Kalina Lukova. The town and the woman. Typologies in the works of Georgi Stamatov and Arthur Schnitzler
Maya Gorcheva. Engineers and Poets. Electric Posts, Lanterns, Gallows and Bulgarian Literary Modernism
Snezhana Boycheva. Urban Spaces as Memory Topos (Dimitre Dinev, Sibylle Lewitscharoff, Ilija Trojanow)
Perina Meić. Literari memory, heroes, fatesand topos – Andric’s (re)constructions of „drama” Njegosh’s life
Качено от Admin
Размер 10783.94 Kb
Рейтинг Гласове: 0 │ Средна оценка: /5.
Изображения №1    
Допълнителна информация http://litermedia.com/index.php?ind=news&op=news_show_single&ide=54
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 323 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: Медийното представяне на криминалните новини и отражението му върху аудиторията

Брой потребители в областта за теглене: 1 (0 Регистрирани потребители 1 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика