Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> Масовите комуникации в информационното общество (Обществени комуникации 2) [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие Масовите комуникации в информационното общество (Обществени комуникации 2)
Информация © Авторски колектив, 2012
© Издателство „Фабер“, 2012
ISBN: 978-954-400-737-9
Българска
Първо издание
Формат 70x100/16
Печатни коли 14,25

СЕРИЯ ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ 2

Катедра по журналистика и масови комуникации
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Редакционна колегия:
проф. дфн Елка Добрева (отговорен редактор)
доц. д-р Юрий Проданов
доц. д-р Евдокия Борисова
гл. ас. д-р Снежана Великова

====================

Mass communications in the information society

Department of Journalism and Mass Communication
Konstantin Preslavsky University of Shumen

Shumen, 2012

Editors:
Prof. Dr. Habil. Elka Dobreva (managing editor)
Assoc. Prof. Yuriy Prodanov, PhD
Аssoc. Prof. Еvdokiya Borisova, PhD
Senior Lecturer Snezhana Velikova, PhD

====================

Съдържание

Вместо предговор
Пламен Шуликов. Информационното общество като индустрия на метафорите
Елка Добрева. Информационното общество и неговата репрезентация в аудио-визуалната реклама
Снежана Великова. Коопериране с традиционните масови медии? „Аз, репортерът“ на bTV
Юрий Проданов. Гражданската журналистика – мисия (почти) невъзможна
Владимир Василев. Особености на онлайн рекламата и гражданската журналистика в условията на развити комуникации през XXI век
Деница Горчилова. Уеббазиран социален капитал
Йоана Микош. Полският печат като масова комуникация
Светла Цанкова. Новинарският фичър в българската всекидневна преса
Десислава Иванова. Другата визия на книгата – буктрейлърът
Евдокия Борисова. Зелени утопии, медийни антиутопии
Николай Недеков. Изграждане на имидж. Хиперрепрезентацията в PR стратегиите
Евдокия Маринова. Журналистическите метафори в информационното общество

====================

Contents

Instead of a foreword
Plamen Shulikov. The information society as an industry of metaphors
Elka Dobreva. The information society and its representation in audio-visual advertisements
Snezhana Velikova. Cooperating with the mainstream mass media? bTV ’s „Me, the reporter“
Yuriy Prodanov. Civic journalism – mission (nearly) impossible
Vladimir Vasilev. Features of online advertising and civic journalism in the time of advanced communications in the 21st century
Denitsa Gorchilova. Web-based social capital
Joanna Mikosz. The Polish press as a way of mass communication
Svetla Tsankova. The news feature in the Bulgarian daily newspapers
Desislava Ivanova. The other image of the book – the book trailer
Evdokiya Borisova. Green utopia, media anti-utopia
Nikolay Nedekov. Image building. Overrepresentation in PR strategies
Evdokiya Marinova. Journalistic metaphors in the information society
Качено от Admin
Размер 3933.67 Kb
Рейтинг Гласове: 3 │ Средна оценка: 5/5.


Изображения №1    
№2
Допълнителна информация http://shu-bg.net/za-nas/prj/local_prj2011
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 323 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: Медийното представяне на криминалните новини и отражението му върху аудиторията

Брой потребители в областта за теглене: 1 (0 Регистрирани потребители 1 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика