Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
Екип
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Отг. редактор: доц. д-р Светлана Неделчева s.nedelcheva@shu.bg
ЧЛЕНОВЕ
проф. д.ф.н. Денка Кръстева (литературознание) d.krysteva@shu.bg
проф. д-р Елена Стоянова (руски език и литература) elena.stoyanova@shu.bg
проф. д-р Евдокия Борисова (масови комуникации) e.borisova@shu.bg
доц. д-р Васил Параскевов (история и археология) v.paraskevov@shu.bg
доц. д-р Мийрям Салим-Ахмед (турски език и литература) m.salim@shu.bg
доц. д-р Цветана Иванова (методика) ts.ivanova@shu.bg
доц. д-р Анета Маринова (лингвистика, семиотика) a.marinova@shu.bg
доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева (английска лингвистика) d.stoycheva@shu.bg
гл. ас. д-р Илонка Стоянова (теология) i.stoyanova@shu.bg
гл. ас. д-р Севгинар Ибрям (немски език и литература) sevginar.dincherova@shu.bg
Технически редактор: преп. д-р Ралица Янева r.yaneva@shu.bg
Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика