Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
Екип
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Отг. редактор: доц. д-р Светлана Неделчева s.nedelcheva@shu.bg
ЧЛЕНОВЕ
проф. д.ф.н. Денка Кръстева (литературознание) dkristeva@abv.bg
проф. д-р Елена Стоянова (руски език и литература) elvikstoyanova@abv.bg
проф. д-р Евдокия Борисова (масови комуникации) evdokiyaborisova@abv.bg
доц. д-р Васил Параскевов (история и археология) vasilparaskevov@yahoo.com
доц. д-р Мийрям Салим-Ахмед (турски език и литература) meryemslm@abv.bg
доц. д-р Цветана Иванова (методика) cvetya@abv.bg
гл. ас. д-р Анета Маринова (лингвистика, семиотика) marinova@shu.bg
гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева (английска лингвистика) desichstoycheva@gmail.com
гл. ас. д-р Илонка Стоянова (теология) ilonkahristova@abv.bg
гл. ас. д-р Севгинар Ибрям (немски език и литература) sevginar.dincherova@abv.bg
Технически редактор: ас. д-р Владимир Василев vladimirvasilev@hotmail.com
Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика