Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
Технически изисквания
ПУБЛИКУВАНЕ НА СТАТИЯ В ЛИТЕРМЕДИЯ

ОСНОВНИ СТЪПКИ

 1. Авторът на преподавателска статия / научният ръководител на студентска или докторантска статия изпраща текста на статията с резюме и ключови думи на ресорния редактор.
 2. Ресорният редактор я изпраща на рецензент, който преценява качествата й.
 3. *Рецензиите на статиите на дипломантите са включени като задължителен фрагмент в текста на рецензията на самата дипломна работа!!!

 4. Рецензентът я връща на ресорния редактор, който я изпраща на главния редактор за проверка на резюмето на английски език на адрес: s.nedelcheva@shu.bg.
 5. Главният редактор я изпраща на техническия редактор за публикуване в Литермедия.
 6. Статията се публикува в рубриката Библиотека на сайта: www.litermedia.com .


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ТЕКСТОВЕТЕ

Изисквания към текстовете за допускане

Текстовете да включват компонентите, регламентирани като задължителни за преподавателските, докторантските и студентските публикации. Те са публикувани на сайта на Литермедия.

Ако ръкописът вече е имал легитимна публикация в този си или друг вид (в издание с ISBN / ISSN), то задължително е да ни изпратите съответната библиографска информация за тях.

Забележка: Текстовете, които не са съобразени с публикуваните изисквания, не се приемат.


Изпращане на текстовете

Преподавателите изпращат текстовете директно на ресорния редактор.

Студентските и докторантските текстове се разглеждат от съответната катедра и се изпращат от научния ръководител, който удостоверява, че предложената работа отговаря на изискванията за печат.

Текстовете се изпращат на електронната поща на съответния ресорен редактор.


Публикуване на текстовете

Публикуването е възможно само след одобрение на редакционната колегия и рецензентите.

Срокът за публикуване е до два месеца от получаването на текста от ресорния редактор.


Обратна връзка

След като редакцията се запознае с текстовете, авторите се уведомяват дали отговарят на критериите.

При желание да публикувате електронна книга с ISBN в портала Литермедия, обърнете се към главния редактор.

Вашите въпроси и предложения отправяйте на s.nedelcheva@shu.bg


ЕДИНЕН ФОРМАТ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ИЗДАНИЯ В ЛИТЕРМЕДИЯ


1. Минимален обем за студентските публикации 13 000 знака (заедно с библиографията, таблиците, фигурите, бележките под черта и приложенията). Минимален обем за преподавателските, докторантските и съавторските публикации 26 000 знака (заедно с библиографията, таблиците, фигурите, бележките под черта и приложенията).


2. Задължителни изисквания за оформянето на файла:

 • Формат DOC или DOCX.
 • шрифт Times New Roman, size 12, Line spacing 1,5
 • избор на език на текста - български език или друг език (няма ограничения)


3. Съдържание на файла:

а) студентски публикации

 • Заглавие на български език (или друг език)
 • Име и фамилия на автора на български език (или друг език)
 • Заглавие на английски език
 • Име и фамилия на автора на английски език
 • Резюме на английски (4 - 10 реда)
 • Ключови думи на английски
 • Текст на български (или друг език)

(*Оформянето на цитирането, бележките и графичните обекти по посочения по-долу образец)

 • *Библиография по посочения по-долу образец
 • Данни за автора – образователна степен, специалност, електронен адрес
 • Имената на рецензента и научния ръководител

Забележка: Студентските публикации да бъдат предавани на ресорния редактор от научния ръководител, след като се обсъдят в съответната катедра!

б) преподавателски и докторантски публикации

 • Заглавие на български език (или друг език)
 • Име и фамилия на автора на български език (или друг език)
 • Резюме на български (4 - 10 реда)
 • Ключови думи на български
 • Заглавие на английски език
 • Име и фамилия на автора на английски език
 • Резюме на английски (4 - 10 реда)
 • Ключови думи на английски
 • Резюме на руски (4 - 10 реда) - препоръчително
 • Ключови думи на руски – препоръчително
 • Текст на български (или друг език)

(*Оформянето на цитирането, бележките и графичните обекти по посочения по-долу образец)

 • *Библиография по посочения по-долу образец
 • Данни за автора – академична длъжност, научна степен, адрес за контакти

Забележка: Докторантските публикации да бъдат предавани на ресорния редактор от научния ръководител, след като се обсъдят в съответната катедра!

в) съавторски публикации (преподавател и студент/докторант)

 • Заглавие на български език (или друг език)
 • Име и фамилия на всеки един от авторите на български език (или друг език)
 • Резюме на български (4 - 10 реда)
 • Ключови думи на български
 • Заглавие на английски език
 • Име и фамилия на всеки един от авторите на английски език
 • Резюме на английски (4 - 10 реда)
 • Ключови думи на английски
 • Резюме на руски (4 - 10 реда) - препоръчително
 • Ключови думи на руски – препоръчително
 • Текст на български (или друг език)

(*Оформянето на цитирането, бележките и графичните обекти по посочения по-долу образец)

 • *Библиография по посочения по-долу образец
 • Данни за авторите:
  • за автор студент - образователна степен, специалност, адрес за контакти
  • за автор преподавател - академична длъжност, научна степен, адрес за контакти


4. Да бъдат изпратени на електронния адрес на ресорния редактор.

ОБРАЗЕЦ (за трите групи публикации)

1. Цитирането вътре в текста да бъде във вида (Иванов 2000, с. 6), т.е. в скоби да бъдат посочени фамилията на автора, годината на издаване на цитирания източник, а след запетаята да бъдат отбелязани страницата/страниците.

2. Библиографията да бъде разположена в края на доклада и да е оформена в азбучен ред по следния начин:

книга:

с един автор

Савова,  И. 2008. Съвременните графити (лингвистичен аспект). Шумен: Унив. изд. “Еп. К. Преславски”

Patterson, J. 2005. Maximum ride. New York: Little, Brown.

с двама или трима автори

Савова, И., Добрева, Сн. Български синтаксис. Учебно помагало за студенти. Велико Търново: Фабер.

с повече от трима автори

Савова, И. и др. 2013. Помагало за самоподготовка по български език и литература. Шумен: Унив. изд. „Еп. Константин Преславски”.

Roeder, K. et al. 1967. Nerve cells and insect behavior: A manual. Cambridge, MA: Harvard University Press.

второ или поредно издание

Попов, Д. 2016. Стилистика. Второ преработено, допълнено и актуализирано издание. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски".

Barnes, R. 1995. Successful study for degrees., 2nd edition. London: Routledge.

един автор с повече публикации в една година

Попова, В. 2017а. Ранната онтогенеза на събитийната модалност. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“.

Попова, В. 2017б. Подходи в изследването на детската реч. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски".

с анонимен или неизвестен автор

Българска джобна енциклопедия. 2009. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”.

The University Encyclopedia. 1985. London: Roydon.

списание – разликата спрямо правилата при книга е, че с курсив се изписва наименованието на списанието, броят и съответните страници на цитираната публикация.

Босилков, К. 1981. Взаимодействие между традиционното и новото в ранния етап от формирането на новобългарския книжовен език. Език и литература, 1, 4-45.

Boughton, J. M. 2002. The Bretton Woods proposal: an indepth look. Political Science Quarterly, 42(6), pp.564-578.

доклад от конференция – по подобен на горния начин.

Брезински, Ст. 2002. Румънско-българска интерференция в говора на Ново село, Видинско. - В: Проблеми на социолингвистиката. VІІ. Билингвизъм и диглосия - съвременни проблеми. София: Международно социолингвистическо дружество, 121-124.

Brown, J. 2005. Evaluating surveys of transparent governance. In: UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs), 6th Global forum on reinventing government: towards participatory and transparent governance. Seoul, Republic of Korea 24-27 May 2005. New York: United Nations.

електронен източник – включва: автор или източник, година. Заглавие на документа или уеб-страницата. По възможност дата. Уеб адрес, на който може да се намери източникът. Дата на достъпа до източника.

Библиотека на НБУ. 1995. Електронни ресурси. [online] Available at: https://nbu.bg/bg/library/elektronni-resursi [Accessed 10 November 2017].

University Library, 2010. Harvard System of Referencing Guide. Updated 15 September 2010. Available at: http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

3. Бележките под черта да бъдат разположени на съответната страницата.

4. Графиките и таблиците да бъдат номерирани и озаглавени.

Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика