Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
Технически изисквания
ПУБЛИКУВАНЕ НА СТАТИЯ В ЛИТЕРМЕДИЯ

ОСНОВНИ СТЪПКИ

 1. Авторът на преподавателска статия / научният ръководител на студентска или докторантска статия изпраща текста на статията с резюме и ключови думи на ресорния редактор.
 2. Ресорният редактор я изпраща на рецензент, който преценява качествата й.
 3. *Рецензиите на статиите на дипломантите са включени като задължителен фрагмент в текста на рецензията на самата дипломна работа!!!

 4. Рецензентът я връща на ресорния редактор, който я изпраща на главния редактор за проверка на резюмето на английски език на адрес: svetyo@yahoo.com.
 5. Главният редактор я изпраща на техническия редактор за публикуване в Литермедия.
 6. Статията се публикува в рубриката Библиотека на сайта: www.litermedia.com .


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ТЕКСТОВЕТЕ

Изисквания към текстовете за допускане

Текстовете да включват компонентите, регламентирани като задължителни за преподавателските, докторантските и студентските публикации. Те са публикувани на сайта на Литермедия.

Ако ръкописът вече е имал легитимна публикация в този си или друг вид (в издание с ISBN / ISSN), то задължително е да ни изпратите съответната библиографска информация за тях.

Забележка: Текстовете, които не са съобразени с публикуваните изисквания, не се приемат.


Изпращане на текстовете

Преподавателите изпращат текстовете директно на ресорния редактор.

Студентските и докторантските текстове се разглеждат от съответната катедра и се изпращат от научния ръководител, който удостоверява, че предложената работа отговаря на изискванията за печат.

Текстовете се изпращат на електронната поща на съответния ресорен редактор.


Публикуване на текстовете

Публикуването е възможно само след одобрение на редакционната колегия и рецензентите.

Срокът за публикуване е до два месеца от получаването на текста от ресорния редактор.


Обратна връзка

След като редакцията се запознае с текстовете, авторите се уведомяват дали отговарят на критериите.

При желание да публикувате електронна книга с ISBN в портала Литермедия, обърнете се към главния редактор.

Вашите въпроси и предложения отправяйте на s.nedelcheva@shu.bg


ЕДИНЕН ФОРМАТ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ИЗДАНИЯ В ЛИТЕРМЕДИЯ


1. Минимален обем 26 000 знака (заедно с библиографията, таблиците, фигурите, бележките под черта и приложенията).


2. Задължителни изисквания за оформянето на файла:

 • Формат DOC или DOCX.
 • шрифт Times New Roman, size 12, Line spacing 1,5
 • избор на език на текста - български език или друг език (няма ограничения)


3. Съдържание на файла:

а) студентски публикации

 • Заглавие на български език (или друг език)
 • Име и фамилия на автора на български език (или друг език)
 • Заглавие на английски език
 • Име и фамилия на автора на английски език
 • Ключови думи на английски
 • Текст на български (или друг език)

(*Оформянето на цитирането, бележките и графичните обекти по посочения по-долу образец)

 • *Библиография по посочения по-долу образец
 • Данни за автора – образователна степен, специалност, електронен адрес
 • Имената на рецензента и научния ръководител

Забележка: Студентските публикации да бъдат предавани на ресорния редактор от научния ръководител, след като се обсъдят в съответната катедра!

б) преподавателски и докторантски публикации

 • Заглавие на български език (или друг език)
 • Име и фамилия на автора на български език (или друг език)
 • Резюме на български (до 10 реда)
 • Ключови думи на български
 • Заглавие на английски език
 • Име и фамилия на автора на английски език
 • Резюме на английски (до 10 реда)
 • Ключови думи на английски
 • Резюме на руски (до 10 реда) - препоръчително
 • Ключови думи на руски – препоръчително
 • Текст на български (или друг език)

(*Оформянето на цитирането, бележките и графичните обекти по посочения по-долу образец)

 • *Библиография по посочения по-долу образец
 • Данни за автора – академична длъжност, научна степен, адрес за контакти

Забележка: Докторантските публикации да бъдат предавани на ресорния редактор от научния ръководител, след като се обсъдят в съответната катедра!

в) съавторски публикации (преподавател и студент/докторант)

 • Заглавие на български език (или друг език)
 • Име и фамилия на всеки един от авторите на български език (или друг език)
 • Резюме на български (до 10 реда)
 • Ключови думи на български
 • Заглавие на английски език
 • Име и фамилия на всеки един от авторите на английски език
 • Резюме на английски (до 10 реда)
 • Ключови думи на английски
 • Резюме на руски (до 10 реда) - препоръчително
 • Ключови думи на руски – препоръчително
 • Текст на български (или друг език)

(*Оформянето на цитирането, бележките и графичните обекти по посочения по-долу образец)

 • *Библиография по посочения по-долу образец
 • Данни за авторите:
  • за автор студент - образователна степен, специалност, адрес за контакти
  • за автор преподавател - академична длъжност, научна степен, адрес за контакти


4. Да бъдат изпратени на електронния адрес на ресорния редактор.

ОБРАЗЕЦ (за трите групи публикации)

1. Цитирането вътре в текста да бъде във вида (Иванов 2000: 6), т.е. в скоби да бъдат посочени фамилията на автора, годината на издаване на цитирания източник, а след две точки да бъдат отбелязани страницата/страниците.

2. Библиографията да бъде разположена в края на доклада и да е оформена в азбучен ред по следния начин:

Босилков 1981: Босилков, К. Взаимодействие между традиционното и новото в ранния етап от формирането на новобългарския книжовен език. – Език и литература, 1, 4-45.

Брезински 2002: Брезински, Ст. Румънско-българска интерференция в говора на Ново село, Видинско. - В: Проблеми на социолингвистиката. VІІ. Билингвизъм и диглосия - съвременни проблеми. София: Международно социолингвистическо дружество, 121-124.

Гълъбов 1986: Гълъбов, Ив. Избрани трудове по езикознание. София: Наука и изкуство.

3. Бележките под черта да бъдат разположени на съответната страницата.

4. Графиките и таблиците да бъдат номерирани и озаглавени.

Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика